Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Buro Kaper BV streeft naar een langdurige relatie met zijn opdrachtgevers, waarbij een win-win-situatie voorop staat. Om teleurstellingen en negatieve verrassingen te voorkomen hebben wij deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Dit is de versie van april 2016.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;
• Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, namelijk Buro Kaper BV;
• Offerte: de aanbieding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voor te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en de daaraan verbonden condities;
• Dagen: alle kalenderdagen;
• Opdracht, c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich jegens elkaar verbinden tot uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en/of te leveren diensten tegen betaling van de overeengekomen vergoeding;
• Opdrachtbevestiging: een verklaring van Opdrachtgever, dat hij instemt met de offerte;

1. Offertes
1.1. Alle offertes, waarbij niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien een dergelijke herroeping niet binnen 6 dagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1. De Overeenkomst wordt gevormd door de Opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden. De verklaring van Opdrachtgever, dat hij instemt met de Offerte kan niet louter mondeling worden verstrekt, enkel schriftelijk of digitaal.
2.2. De Opdrachtbevestiging is alleen rechtsgeldig, indien deze wordt verstrekt door een wettelijk vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
2.3. Zolang de Opdrachtbevestiging niet door Opdrachtnemer is ontvangen, is hij vrij zijn capaciteit elders in te zetten.

3. Verplichtingen van Opdrachtgever
3.1. Opdrachtgever is verplicht aan Opdrachtnemer alle informatie te verstrekken, die voor de uitvoering van de Opdracht relevant is, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie, ook als deze afkomstig is van een derde.
3.3. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
3.4. Mocht Opdrachtgever nalatig zijn bij het verstrekken van informatie, dat komt de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening.
3.5. Opdrachtgever staat ervoor in, dat op de overeengekomen dag, waarop de (opbouw)werkzaamheden beginnen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden, ook door zware vrachtauto’s.
3.6. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op een winterevenement met ijs is Opdrachtgever vanaf het moment van oplevering tot aan de demontage verplicht als een goed huisvader om te gaan met de aan hem toevertrouwde installatie en/of attributen.
3.7. Bestaat de Opdrachtgever uit meer dan één rechtspersoon, dan zijn alle tegenover Opdrachtnemer hoofdelijk verplicht de Overeenkomst na te komen.

4. Uitvoering van de Opdracht
4.1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2. Extra werkzaamheden, vallend buiten de Overeenkomst (ook wel genoemd: meerwerk) worden door Opdrachtnemer eerst uitgevoerd, nadat Opdrachtgever daartoe toestemming heeft gegeven. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van dit meerwerk niet vooraf expliciet toestemming heeft gegeven.
4.3. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin (kopieën van) relevante stukken. Dit dossier is eigendom van Opdrachtnemer.

5. Geheimhouding
5.1. Indien relevant kan Opdrachtgever van Opdrachtnemer verlangen, dat hij een geheimhoudingsverklaring ondertekent.
5.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan tekeningen en andere informatiedragers van Opdrachtnemer te delen met derden. Het intellectueel eigendom van de ontwerpen van Opdrachtnemer berust uitdrukkelijk bij Opdrachtnemer.

6. Aanneemsom
6.1. Beslaat de Opdracht meer dan één kalenderjaar, dan heeft Opdrachtnemer het recht de aanneemsom eenmaal per jaar aan te passen aan de actuele ontwikkeling van lonen en prijzen.
6.2. Door de overheid aangepaste tarieven mogen door Opdrachtnemer in de aanneemsom worden doorberekend, ook na het tot stand komen van de Overeenkomst.

7. Betaling
7.1. Onderdeel van de Overeenkomst kan zijn, dat een gedeelte van de aanneemsom door Opdrachtgever dient te worden voldaan, vóórdat Opdrachtnemer met zijn werkzaamheden begint. Blijft deze (aan)betaling uit, dan is de Overeenkomst van rechtswege ontbonden en is Opdrachtnemer vrij zijn capaciteit elders in te zetten.
7.2. Betaling door Opdrachtgever dient –zonder aftrek, korting of schuldverrekening- te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
7.3. Bij overschrijding van de onder 7.2. genoemde termijn is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop dit bedrag opeisbaar is geworden.
7.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Leveringstermijn
8.1. Opdrachtnemer is verplicht de leveringstermijn aan te houden, die is genoemd in de Overeenkomst.
8.2. De onder 8.1. genoemde verplichting vervalt, indien Opdrachtgever nalaat de in de Overeenkomst bepaalde aanbetaling te doen.

9. Annulering
Indien Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst de Opdracht annuleert heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding van zijn schade.
Deze vergoeding bedraagt:
• 100% van de aanneemsom, indien de annulering plaatsvindt minder dan 15 dagen vóór de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de werkzaamheden
• 75% van de aanneemsom, indien de annulering plaatsvindt minder dan 29 dagen vóór deze startdatum, maar meer dan 14 dagen
• 50% van de aanneemsom, indien de annulering plaatsvindt minder dan 43 dagen vóór deze startdatum, maar meer dan 28 dagen
• 25% van de aanneemsom, indien de annulering plaatsvindt minder dan 57 dagen vóór deze startdatum, maar meer dan 42 dagen
Bij annulering van de opdracht meer dan 56 dagen vóór de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de werkzaamheden heeft Opdrachtnemer geen recht op een vergoeding van zijn schade.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt, doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoonbare schade lijdt door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk en wel tot een bedrag van maximaal € 1.000,-
10.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.
10.3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, stroomstoringen en stakingen.
10.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die na oplevering door Opdrachtnemer ontstaat aan het geleverde. Deze aansprakelijkheid eindigt, zodra Opdrachtnemer start met het ontmantelen van het geleverde.
10.5. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op het keuren van een door Opdrachtgever of een derde partij te bouwen of gebouwde steiger of een daarmee vergelijkbare constructie, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect ontstaan door de aanwezigheid van deze steiger of constructie.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassin.
11.2. Inzake alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen is de rechter in Den Haag bevoegd, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend bevoegd is.

12. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden kunnen door Buro Kaper BV worden gewijzigd. Het vigerende exemplaar is te raadplegen via de websites van Buro Kaper (www.burokaper.nl en www.ijsgarantie.nl). Eerdere versies van deze algemene voorwaarden verliezen daarbij hun geldigheid. Thans is van kracht de versie van april 2016.

Algemene voorwaarden Adviesbureau Buro Kaper BV; april 2016